Povinně zveřejněné informace

Název

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.

Důvod a způsob
založení

Datové centrum Ústeckého kraje je příspěvková organizace vznikla dne 14. 10. 2020. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČO: 70892156

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je:

 • Provoz datového centra a poskytování IT služeb pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené organizace.

 • Schvalování investičních akcí v oblasti IT příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

 • Realizace projektů v oblasti SMART a IT technologií na území Ústeckého kraje.

 • Provozování školícího a vzdělávacího centra

 • Doplňkové činnosti organizace – zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnosti v okruhu

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.Statistická klasifikace činností dle statistického úřadu ČR: Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

Organizační
struktura

ředitel – Ing. Tomáš Kejzlar

Kontaktní
spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem

Telefonní čísla:

ředitel – 604 609 670

Adresa internetových stránek:
www.dcuk.cz

Adresa podatelny:

Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 657 111

Elektronická adresa podatelny:

dcuk@dcuk.cz

Datová schránka:

7kpvchm

IČO

09658351

Číslo účtu

327919596/0300

Plátce daně
z přidané hodnoty

Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

Žádosti o informace

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informace se poskytnou žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Datovému centru Ústeckého kraje, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Bude-li elektronická žádost podána na jinou elektronickou adresu, nebude s ní nakládáno jako s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.
Pokud se žádost týká informace již zveřejněné, lze na ni žadatele odkázat společně s informací, kde lze zveřejněnou informaci získat.

Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se dále řídí § 14 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Příjem podání
a podnětů

Žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat ústně osobně či telefonicky, písemně na adresu podatelny nebo doručením fyzicky na podatelnu. Elektronicky pan a elektronickou adresu podatelny.

Předpisy

……….

Sazebník úhrad za
poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí sazebníkem Ústeckého kraje.

Vzory licenčních smluv

……….

Výhradní licence

Dosud nebyla poskytnuta.

Výroční zpráva
podle zákona
osvobodném přístupu
k informacím

Dosud nevznikla.

Informace o provozu
podatelny
a o podmínkách
přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Otevírací hodiny podatelny:
Pondělí – čtvrtek: 08:00 – 15:00 hodin
Pátek: 08:00 – 14:00 hodin

Na podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání v analogové podobě a současně dokumenty v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@dcuk.cz

Identifikátor datové schránky:

7kpvchm

Podání dokumentů v digitální podobě:

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,

 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,

 • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB, přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.


Přijímané formáty datových zpráv:
 • PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005,
 • TXT, RTF, DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami),
 • PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918,
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2
 • Audio Layer III (MP3), WAV, (PCM),
 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD), ISDOC verze 5.2 a vyšší nebo datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.


Náležitosti doručování datové zprávy:
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Jednou zprávou zasílejte podání pouze v jedné věci.

Způsob potvrzení podání v digitální podobě zaslaného na elektronickou adresu podatelny:

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě:

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných organizací), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém organizace přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu.

Není-li organizace schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, organizace dále dokument nezpracovává.