Transformační centrum ústeckého kraje

Obsahem projektu

je vytvoření systému komplexních podpůrných služeb pro transformaci Ústeckého kraje směrem k modernímu post-uhelnému regionu. Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) přináší do regionu potřebné služby a informace ve čtyřech hlavních oblastech.

Služby

jsou dle svého zaměření rozděleny do čtyř pilířů (skupin aktivit). Jednotlivé pilíře jsou navzájem propojené a komplexně přispívají k naplnění cílů projektu. Svým zaměřením odpovídají tyto pilíře čtyřem oblastem zájmu Plánu transformace Ústeckého kraje.

Oblasti zájmu

Pilíř 1: Informační a datové služby

Datové centrum Ústeckého kraje (DCÚK)

se zaměří na oblast sběru, využití a prezentace dat primárně v oblasti veřejné správy a veřejných služeb. V rámci pilíře bude rozvíjet otevřenou datovou platformu poskytující sběr, analýzu, zpracování a vizualizaci dat. Tyto výstupy využijí následně jak veřejné, tak komerčními subjekty.

Činnosti DCÚK přispívají k digitální transformaci kraje. Změny ovlivňují oblasti veřejné správy, vzdělávání, ICT infrastrukturu, standardizaci a kybernetickou bezpečnost. Nové služby podporujírozvoj eGovernmentu, práce s daty se stávají základem pro lepší rozhodovací procesy.

Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)

se zaměří především na podporu malých a středních a začínajících firem. Nabídne jim služby pro rozvoj inovací, přístup k moderním technologiím a k výsledkům výzkumu, poradenství pro digitalizaci a Průmysl 4.0 a také celkově podpoří podnikavost v regionu.

Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií

Energetické centrum Ústeckého kraje (ECUK)

řeší pokročilý energetický management na území regionu primárně pro veřejnou správu. S tím se spojují související témata komunitní energetiky, energetické odolnosti, a dalších.

Pilíř 4: Revitalizace a resocializace území

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA)

zaměřená na komplexní revitalizaci území se věnuje řešení existujících a předpokládaných střetů/problémů v území v souvislosti s proměnou kraje prostřednictvím nástrojů v oblasti plánování krajiny.

Nutnou podmínkou k efektivnímu, hospodárnému poskytování služeb zároveň s vysokou přidanou hodnotou, je vybudování objektu Transformačního centra. Objekt vznikne přestavbou (revitalizací) nevyužívané bývalé střední školy v Ústí nad Labem a bude uzpůsoben pro potřeby výše popsaných pilířů transformačních aktivit.

Hlavní cíle projektu Transformační centrum Ústeckého kraje

jsou dva:

  1. vytvořit, případně rozšířit klíčové služby pro potřeby transformace Ústeckého kraje, formou pilotních a demonstračních aktivit, projektů a výstupů, v následujícím členění:
  • chytré datové a informační služby (Pilíř 1);
  • služby pro podporu inovativního podnikání (Pilíř 2);
  • služby pro podporu komunitní energetiky (Pilíř 3);
  • služby pro podporu revitalizace a resocializace území/krajiny (Pilíř 4);
  • testovací centrum pro pokročilé technologie (jako součást Pilíře 2);
  1. revitalizací brownfieldu v Ústí nad Labem (objekt staré školy) vytvoří pro tyto služby odpovídající zázemí.

Se zahájením projektu začne transformační centrum nejdříve dodávat do cílového území Ústeckého kraje služby ve výše uvedených oblastech (tzv. „pilířích „) a až následně, ke konci realizace projektu, se tyto služby fyzicky sloučí a zastřeší v nově revitalizovaném objektu.

 

 

 

Lokální katalog otevřených dat...

Otevřená data hýbou Českem, stejně tak i Ústeckým krajem. Málokdo ale ví, co to opravdu...

Čtěte více

Zúčastnili jsme se Transformačního...

Včera jsme se zúčastnili Transformačního fóra Ústeckého kraje 2024. Toto fórum představuje průkopnickou platformu...

Čtěte více

Tým DCÚK vyhrál letošní HacKIthon

Víkend byl plný úspěchů, náš tým z DCÚK 50vataM vyhrál letošní ročník Hackithonu! 🥇 Akce...

Čtěte více